Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej w dniach 6 - 25 lipca 2023r.

Kandydaci otrzymują zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 6 lipca 2023 r., stąd w dniach od 6 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły poprzez złożenie kompletu dokumentów tzn. potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzonej kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 
Kandydaci składają także kserokopię zaświadczenia (oryginał do wglądu) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej
Kandydaci po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wpisują swoje osiągnięcia (oceny, konkursy) do elektronicznego system naboru Vulcan.
Termin
Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej
06 – 07 lipca 2023 r. – 10:00 – 14:00
10 lipca 2023 r. – 10:00 – 15:00
18 – 24 lipca 2023 r. – 10:00 – 14:00
25 lipiec 2023 r. – 10:00 – 15:00
link do informacji o godzinach pracy komisji rekrutacyjnej do LO
Skip to content